Sprawozdanie z działalności OPU w 2015 roku

 

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień Kozienice                                                           Kozienice, dnia 25 lutego 2016 r
OPU.814.08.2016 .

Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres 01.01. – 31. 12. 2015 r.

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską, a sporządzany przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zadania wytyczone przez Gminną Komisję systematycznie realizowane są w naszej gminie przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i stanowią ważny
i trwały element profilaktyki społecznej.
Ustawodawca wskazał źródła pozyskiwania środków finansowych na realizacje zadań gminnych. Środki te pochodzą z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 16 grudnia 2014 r. Na realizację programu w roku budżetowym 2015 zaplanowano 644 800,00 zł środków pozyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz budżetu gminy.
Nadrzędnym zadaniem ośrodka jest prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego. Punkt pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy, gwarantuje zgłaszającym się do niego osobom dyskrecję i komfort psychiczny.
Do zadań punktu należy :
– przeprowadzanie rozmów informacyjno – motywacyjnych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz motywowanie do podjęcia
   terapii w placówkach lecznictwa odwykowego i grupach AA.
– opracowywanie wniosków do Prokuratury Rejonowej na prośbę rodziny o poddanie leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,
– motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych,
  do zmiany szkodliwego wzoru picia,
– prowadzenie terapii rodzinnej,
– pomoc psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy domowej,
– gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy,          które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny,
– motywowanie do podjęcia odpowiedniego leczenia w placówkach terapeutycznych, ośrodkach terapii uzależnień lub też oddziałach
  detoksykacyjnych osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków,
– wsparcie w celu utrzymania abstynencji, w przypadku zakończonego leczenia,
– konsultacje psychologiczne, które obejmują spotkania z rodziną osób uzależnionych,
– prowadzenie konsultacji telefonicznych.
Zadaniem osób zatrudnionych w jednostce jest również zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz prowadzenie dokumentacji OPU. W okresie od stycznia do końca grudnia 2015 r. w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień udzielono 1128 indywidualnych porad z zakresu uzależnień, przemocy domowej i innych problemów osobom zgłaszającym się do naszej jednostki, w tym:
– 330 osób uzyskało pomoc psychologiczną,
– 222 osoby skorzystało z porad prawnych,
– 576 osób skorzystało z porad w punkcie informacyjno-konsultacyjnym,
a także 208 osób w ciągu roku uczestniczyło w grupie edukacyjno – motywującej dla osób w problemem alkoholowym.
Oprócz wyznaczonych zadań Ośrodek Profilaktyki Uzależnień podjął też inne działania, które polegały na:
– udziale w Ogólnopolskich Kampaniach Społecznościowych skierowanych do dzieci i dorosłych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „ Narkotyki? To    mnie nie kręci”, „Przemoc boli”, „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, „Tydzień bez przemocy” propagujące zdrowy styl życia i zmianę   zachowania,
– zorganizowaniu letniego wypoczynku z programem profilaktycznym dla 40 dzieci w Darłowie,
– przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dotyczących bezpiecznego poruszania się na rowerach, rolkach, wrotkach po ciągach komunikacyjnych jak również bezpiecznego spędzania wolnego czasu nad wodą lub w górach. Zajęcia te miały na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży co wpływa na ich bezpieczeństwo i jak konstruktywnie spędzać wolny czas,
– przeprowadzeniu prelekcji i pogadanek w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat zagrożeń – picia alkoholu, brania narkotyków, uzależnienia od komputera, telewizji dla młodzieży i rodziców, dążące do ograniczenia zachowań ryzykownych i lepszych wyników u uczniów w nauce,
– przeprowadzeniu spotkań edukacyjno – profilaktycznych wśród seniorów gminy Kozienice w czasie letniego wypoczynku,
– przeprowadzeniu pogadanek i prelekcji wśród uczniów „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki”. Celem było zdiagnozowanie skali zjawiska, uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia,
– przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli PSP i PG pt. „Dopalacze – nowe zagrożenie”. Celem było zdobycie przez nauczycieli wiedzy na temat tzw. nowych substancji na scenie środków psychoaktywnych w Polsce, objawów oraz skutków zdrowotnych i społecznych ich używania,
– zorganizowaniu obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Osoby biorące udział w obozie zostały objęte
programem samorozwoju emocjonalnego i samorealizacji. Z tej formy terapii skorzystało 18 osób,
– rozprowadzono przy współpracy z pedagogami z PG Gminy Kozienice i PCK w wśród młodzieży, rodziców i seniorów materiałów profilaktycznych „Ekstra profilaktyka”,
– zorganizowano konkursy profilaktyczne dla dzieci i rodziców w czasie festynów rodzinnych organizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe z terenu gminy oraz w czasie trwania „Dni Puszczy Kozienickiej”,
– wzięto udział w programie „Razem bezpieczniej” realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach i Starostą Powiatu Kozienickiego w założeniach, którego jest ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań,
– zapewniono opiekę psychologiczną osobom niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania z gminy Kozienice,
– przeprowadzono pogadanki w szkołach na temat „Bezpieczne wakacje bez używek”. Tematy poruszane podczas spotkań dotyczyły zagrożeń czyhających na młodych ludzi w czasie wakacji, ostrożności w nawiązywaniu nowych
znajomości,
– zorganizowano II Amatorskie Zawody w Pływaniu dla mieszkańców Miasta i Gminy Kozienice w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przy współpracy Uczniowskiego Klubu Sportowego AQUATOR przy PSP Nr 1 w Kozienicach i Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Patronatem honorowym był Burmistrz Gminy Kozienice a patronatem medialnym Kronika Kozienicka. Celem zawodów było przede wszystkim upowszechnianie zdrowego stylu życia, bez nałogów oraz popularyzacja pływania jako dyscypliny utylitarnej wśród mieszkańców Gminy Kozienice,
– uczestniczono w konferencjach i debatach takich jak: „Rola samorządu w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych”, „Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie Kozienickim”, „Wspólnie bezpieczniej”, „Razem bezpieczniej – dopalacze
nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa dzieci w szkole”,
– zgodnie z założeniami Gminnego Programu PiRPA ośrodek pomagał i wspierał w działalności klub abstynencki, grupy samopomocowe i grupy
wsparcia,
– nadal prowadzona jest Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa „Poranek” w Świerżach Górnych. W roku 2015 placówka ta
objęła pracą opiekuńczo – wychowawczą oraz profilaktyczną ok. 40-cioro dzieci w wieku 6 – 12 lat,
– w 2015 r. w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach otwarta została kolejna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00. Do placówki uczęszcza 13 dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Nadrzędnym celem obu świetlic jest pomoc dzieciom w nauce szkolnej, zorganizowanie czasu wolnego oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów. Nowo powstała placówka wymaga wyposażenia w meble dostosowane do wieku dzieci oraz sprzęt komputerowy.

Ośrodek ściśle współpracował z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym Komisja wydała 53 postanowienia dotyczące lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym 10 jednorazowych.
Na rozmowy motywacyjne wezwała 78 osób uzależnionych od alkoholu i skierowała je na terapię samopomocową, oraz grupę edukacyjną jak również 10 osób skierowała na badania do biegłych sądowych odnośnie uzależnienia od alkoholu.
8 osób uchylającą się od podjęcia leczenia Komisja skierowała do sądu z wnioskiem o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Komisja założyła także 5 Niebieskich Kart i przekazała je do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Komisja, przy udziale policji, skontrolowała 46 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji w składach czteroosobowych z udziałem funkcjonariuszy policji, na całym obszarze gminny Kozienice. W trakcie prowadzonych kontroli pouczano i szkolono personel placówek handlowych w zakresie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwracając uwagę na zasady sprzedaży alkoholu, jak i konsekwencje prawne grożące za nieprzestrzeganie wspomnianej ustawy.W stosunku do dwóch właścicieli sklepów z alkoholem skierowano zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratury Rejonowej w Kozienicach a do jednej informacje do Urzędu Skarbowego w Kozienicach.
Obszary dokonywanych kontroli:
1) potwierdzenie uiszczenia aktualnych opłat za korzystanie z zezwolenia
2) posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
3) oznakowanie punktu lub stoiska z alkoholem
4) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu
5) sprzedaż napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw.
W związku z przeprowadzonymi kontrolami stwierdzono:
– brak wywieszek dotyczących zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim lub osobom nietrzeźwym oraz informujących
o szkodliwości spożywania alkoholu w 5 punktach,
– umieszczenie wywieszek dotyczących zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz nietrzeźwym w mało widocznym
miejscu w 2 punktach.
Stwierdzono, że duża liczba sprzedawców sprawdzając dokumenty tożsamości nie sprawdza daty urodzenia klienta. Pouczano sprzedawców, aby większą uwagę zwracali na to, komu sprzedają alkohol w sklepie.
Członkowie Gminnej Komisji RPA i pracownicy ośrodka w roku 2015 wzięli udział w szkoleniach dotyczących nowelizacji ustaw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wychowaniu, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz nowoczesnych metodach motywowania do podjęcia leczenia, zasadach finansowania zadań z zakresu leczenia choroby alkoholowej i profilaktyki oraz z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

Sporządziła: Beata Wróbel

Umieszczone w Aktualności, Gminna Komisja ( GKRPA )
Aktualności
Zachowaj Trzeźwy Umysł
Maj 2020
P W Ś C P S N
« Sty    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwa
Ważne telefony
Policja - 048 614 97 00
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień - 048 611 03 00
M-G Ośrodek Pomocy Społecznej - 048 614 67 62
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 048 611 02 25
Infolinia "Niebieska Linia" - 0 801 12 00 02
(pon-sob: 10.00 - 22.00; niedz i święta - 10.00-16.00) płatny pierwszy impuls