Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

UCHWAŁA Nr XXVI/292/2012

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia 06 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm 1)), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. 2)) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVI/135/2011 z dnia 1 grudnia 2011r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2013r i podlega ogłoszeniu w na tablicy ogłoszeń i w BIP Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/292/2012

Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 06 grudnia 2012 r.

 

Gminny Program Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Kozienicach

na rok 2013

 

 

Wprowadzenie.

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie jest Ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2002 Nr 147 poz. 1231 z póź. zm.)

Zgodnie z zapisami art. 41. ust. 1 i 2  ustawy samorząd gminny jest zobowiązany do:

Prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

W szczególności zadania te obejmują:

1)      zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

2)      udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3)      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4)      wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

5)      podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (Art. 13. 1 i 15 ustawy) oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

Realizacja zadań, o których mowa w ust.1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji polityki społecznej, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

I Przepisy lokalne dotyczące wykonywania zadań określonych w ustawie  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1) Uchwała  Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXX/369/2009r z dnia 26 lutego 2009r w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Kozienice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

2) Zarządzenie Burmistrza Gminy nr 234/2012 z dnia 15 listopada 2012r  w sprawie powołania Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania i sposoby ich realizacji określone w GPPiRPA na 2013 rok dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych  form pracy i wykonania w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych – jednostek samorządowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji i osób fizycznych. Realizatorem działań określonych w  GPPiRPA jest Ośrodek Profilaktyki Uzależnień, działania te koordynuje Kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.

Finansową podstawę realizacji GPPiRPA stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, darowizn i innych wpływów od osób prawnych i  fizycznych oraz dodatkowo w miarę potrzeb z innych środków.

II.     Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Kozienice 

Dla potrzeb opracowania GPPiRPA w Kozienicach przeprowadzone zostały badania ankietowe młodzieży szkół kozienickich w 2010 roku służące diagnozie problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych tej grupy dla gminy  Kozienice. Przeprowadzono również w 2010 roku diagnozę i analizę problemów społecznych w gminie Kozienice. Badania swoim zakresem obejmowały następujące grupy zagadnień:

–      alkohol w życiu dorosłych mieszkańców regionu

–      alkohol a młodzież

–      młodzież a narkotyki

–      przemoc rówieśnicza i domowa.

Wszystkie placówki oświatowe działające na terenie gminy Kozienice realizują zadania prewencyjne dotyczące zapobiegania problemom społecznym w oparciu o  szkolne programy profilaktyki, co wynika z Ustawy o systemie oświaty.

Cele szkolnych programów profilaktyki koncentrują się na następujących zagadnieniach:

a)      eliminowanie lub redukowanie wśród uczniów zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,

b)      rozwijanie postaw prozdrowotnych,

c)      promowanie pozytywnych wzorów osobowościowych,

d)     prowadzenia doskonalenia nauczycieli i pedagogów związanego z wdrażaniem nowoczesnych metod działań profilaktycznych.

Działania profilaktyczne prowadzone w szkołach, wymagają wsparcia merytorycznego i finansowego ze strony samorządu gminy (w ramach GPPiRPA), to w szczególności:

  • organizowanie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych
  • organizowanie happeningów, kampanii o charakterze       profilaktycznym
  • szkolenia dla nauczycieli
  • pedagogizacja rodziców
  • organizowanie otwartych imprez szkolnych i       środowiskowych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, konkursów       tematycznych, spektakli teatralnych
  • organizowanie kolonii profilaktycznych i obozów       terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

Szacuje się, że w Polsce w rodzinach z problemem alkoholowym żyje około 3 -4 mln osób, w tym około 1,5 – 2 mln dzieci wychowuje się w rodzinach z problemem alkoholowym, z czego 500 tys. znajduje się w dramatycznej sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu. Na podstawie wskaźników statystycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( PARPA ), przyjmując przybliżoną liczbę mieszkańców gminy Kozienice  35 tysięcy, można szacunkowo przyjąć, ze problem w Kozienicach przedstawia się następująco:

 1. Około      930 osób danej społeczności może być uzależniona od alkoholu.
 2. Około      1240  osób populacji to osoby      dorosłe współuzależnione.
 3. Około      1550 osób  populacji to dzieci w      rodzinach alkoholików.

W Kozienicach działa Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której  jednym z zadań jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Tabela nr 1. Przedstawia ilość podjętych działań w tym zakresie w latach 2010  -2012.

wniosek

2010

2011

X 2012

Wezwani na rozmowę   motywującą do podjęcia leczenia

71

78

33

sprawy przekazane   do sądu

4

5

3

  Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 2. Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych świadczona przez Punkt informacyjno – konsultacyjny   w Kozienicach w latach 2010 – 2012.

wyszczególnienie

2010

2011

 X 2012

ilość osób z problemem   alkoholowym

192

204

228

ilość członków rodzin objęta   opieką

835

646

754

  Źródło: opracowanie własne

 Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych świadczy Punkt Informacyjno-konsultacyjny w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień, są to:

– świadczenia informacyjno – konsultacyjne

– świadczenia diagnostyczne,

– indywidualne i grupowe.

Ponadto w OPU prowadzona jest pomoc w ramach grup samopomocowych AA i grupy rodzinnej Al-Anon.

W regionie radomskim działają dwie jednostki lecznictwa odwykowego – są to:

– Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu i Oddział Leczenia Alkoholowych.

Zespołów Abstynencyjnych. Radom, ul. Krychnowicka 1

– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

„AGNA” Radom ul. 1905r 21

Bardzo ważnym skutkiem nadużywania alkoholu jest pogorszenie się sytuacji ekonomicznej i społecznej rodziny. Nie bez znaczenia jest wpływ alkoholizmu członka rodziny na rozwój dzieci, które żyją w atmosferze ciągłego niepokoju, leku i napięcia. Z myślą o tych dzieciach utworzona została w Świerżach Górnych  świetlica opiekuńcza z programem profilaktycznym. Celem nadrzędnym tej placówki jest szeroko rozumiana profilaktyka.

PRZEMOC W RODZINIE

Zjawisko przemocy  w sposób ścisły wiąże się z problemem alkoholowym występującym w rodzinach. Statystyki podają, że większość sprawców czynów kwalifikowanych przez Kodeks Karny jako fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad członkami rodziny działa pod wpływem alkoholu lub innych środków uzależniających. Przemoc w rodzinie jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem skierowanym przeciw członkowi rodziny, które narusza jego prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i szkody.   Aktem prawnym nakładającym na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm). Do zadań tych należy:

1)   tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2)   prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

3)   opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

4)    prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

W Kozienicach przy OPU działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób doznających przemocy, osób i rodzin z problemem alkoholowym, osób i rodzin z problemem narkotykowym, specjalizujący się w bezpłatnej pomocy wszystkim osobom, które nie potrafią  radzić sobie w sytuacji kryzysu, stresu, często związanych z doznawaną przemocą.Kompleksowo świadczone są w nim porady i doradztwo dla ofiar przemocy, udzielana jest pomoc interwencyjna i wsparcie dla dorosłych osób doznających przemocy i dzieci krzywdzonych, udzielane są porady prawne dla osób doznających przemocy domowej.OPU wydało broszurę, która skierowana jest do społeczności lokalnej. Informator zawiera wykaz lokalnych instytucji i organizacji, zajmujących się pomocą w sytuacjach kryzysowych, wraz z podstawowymi informacjami, takimi jak: charakter i zakres udzielanej pomocy, godziny otwarcia, dane adresowe i kontaktowe.

PROFILAKTYKA

 Szkoły i świetlice

W szkołach na terenie gminy Kozienice realizowany jest program profilaktyczny prowadzony przez przeszkolonych nauczycieli i pedagogów. Działania profilaktyczne obejmują dzieci uczęszczające do szkół i świetlicy. Organizowane są różnorodne formy pracy prewencyjnej z dziećmi i młodzieżą.W działaniach profilaktycznych stosuje się określone strategie działania:

 1. przekazywanie pozytywnych, atrakcyjnych dla młodych ludzi wzorców.
 2. motywowanie uczniów do podjęcia własnych postanowień i pracy nad sobą, uczenia się samokontroli.
 3. kształcenie systemu wartości  pozwalającej odkryć i nazywać wartości, które mają znaczenie w życiu.
 4. przedstawienie realnych, bezpośrednich konsekwencji sięgania po środki psychoaktywne.
 5. kształtowanie postaw asertywności, a w szczególności na nabywaniu umiejętności opierania się presji rówieśniczej.
 6. ukazywanie ciekawych i atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego.
 7. planowanie i organizowanie zajęć mających na celu podwyższenie samooceny i poszanowania tożsamości młodych ludzi.
 8. praca z rodzicami nakierowana na dialog i rozmowę oraz nakreślania jasnych zasad i systemu wartości.

Grupy samopomocowe

Na terenie miasta i gminy działają trzy grupy samopomocowe  funkcjonujące w oparciu o założenia wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Skupiają one środowisko osób prowadzących lub kontynuujących własny proces terapeutyczny. Odbywają się także spotkania  członków rodzin  zorganizowanych w ruchu  Al. – Anon.

Rzecznikami  grup są osoby, które dzięki wsparciu samorządu ukończyły terapię  profesjonalną, która stanowi  przygotowanie do nieprofesjonalnego pomagania uzależnionym.

 1. Grupa Anonimowych Alkoholików „Światło życia” spotyka  się w budynku OPU w Kozienicach ul. Radomska 36  w każdy wtorek o godz. 19:00,  w każdy piątek      o godz. 17:00 / ostatni wtorek i piątek miesiąca mityngi otwarte/.
 2. Grupa Anonimowych Alkoholików „Pierwszy krok” w    Górnych spotyka się   w każdą niedzielę  i środę o  godz. 18:00.
 3. Kluby Abstynentów Wzajemnej Pomocy  „ Cisza” w Kozienicach i „Viktoria” w Świerżach Górnych, których  działalność obejmuje:
 • organizację spotkań Anonimowych Alkoholików – 2 razy w tygodniu po ok. 2  godz.
 • organizację spotkań grup Osób Współuzależnionych ( żony alkoholików) – 2 razy w tygodniu po ok. 2 godz.
 • organizację spotkań integracyjnych rodzin z problemem alkoholowym
 • prowadzenie weekendowej kawiarni klubowej w godz. 1700 – 2000 umożliwiającej spędzenie wolnego czasu bez alkoholu

Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kozienice w roku 2013.

Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013 jest:

zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i zagrożeń społecznych w gminie Kozienice.

Cele szczegółowe i zadania

 Do osiągnięcia celu głównego przewiduje się realizację  zadań i celów szczegółowych, wyznaczonych przez art. 41 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań wynikających z potrzeb i możliwości ujawnionych w analizie  problemów lokalnych.

Dział I.

 Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji  osób  uzależnionych od alkoholu.

 Cele:

 • ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach terapeutycznych,
 • organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 • wspieranie rozwoju i funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnień,

 Odbiorcy:

 • osoby uzależnione i ich rodziny
 • środowiska trzeźwościowe
 • organizatorzy doradztwa i działań wspierających.

Zadania:

1)      Umożliwianie osobom z gminy Kozienice systematycznego udziału w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień.

2)      Finansowanie udziału w szkoleniach przygotowujących osoby do pracy terapeutycznej i profilaktycznej lub związanej z organizowaniem pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzonych  przez specjalistyczne placówki lecznictwa odwykowego lub instytucje szkoleniowe.

3)      Prowadzenie grupy edukacyjno-motywującej dla osób uzależnionych od  alkoholu i    członków ich rodzin.

4)      Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

Dział II.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Cele:

 • rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach poprzez współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy Domowej
 • prowadzenie poradnictwa i organizowanie pomocy interwencyjnej i wsparcia dla  ofiar przemocy i ich rodzin

 Odbiorcy:

 • rodziny, w których występuje przemoc; ofiary i sprawcy
 • placówki i instytucje tworzące system interwencji i przeciwdziałania przemocy

Zadania:

1)      Prowadzenie doradztwa i organizowanie interwencji na rzecz ofiar przemocy w ramach działania punktów konsultacyjno – informacyjnych.

2)      Prowadzenie w Kozienicach grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej

3)      Organizowanie szkoleń dla przedstawicieli placówek i instytucji włączonych w system przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub dofinansowanie udziału w wybranych szkoleniach osobom angażującym się w pracę profilaktyczną i terapeutyczną na rzecz ofiar przemocy – po uzyskaniu pozytywnej opinii GKRPA.

4)      Organizacja i udział w lokalnych i ponadregionalnych kampaniach na temat przeciwdziałania przemocy i agresji.

5)      Organizowanie wsparcia i pomocy dla dzieci – ofiar przemocy – w ramach działań profilaktycznych i terapeutycznych określonych w Dziale III.

Dział III.

Organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych.

Cele:

 • wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zapobiegających używaniu substancji psychoaktywnych /alkoholu i narkotyków/
 • wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną w organizowaniu różnorodnych form pracy zapobiegawczej i korygującej, opiekuńczo – wychowawczej, socjoterapeutycznej, edukacyjnej i aktywizującej w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w rodzinach oraz w grupach podwyższonego ryzyka
 • rozwijanie  wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholizmu i narkomanii
 • rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w okresie ciąży –  Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS)/ Alkoholowego Efektu Płodowego (FAE) . 

Odbiorcy:

 • społeczność lokalna
 • dzieci i młodzież
 • instytucje, organizacje i osoby fizyczne prowadzące działalność profilaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
 • organizacje pozarządowe
 • grupy zawodowe angażujące się w bezpośrednią pracę prewencyjną i terapeutyczną, w szczególności odnoszącą się do populacji dzieci i młodzieży
 • rodzice i wychowawcy

Zadania:

1)      Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA, wykazanych w specjalistycznych materiałach źródłowych i publikacjach, posiadających określoną technologię pracy i scenariusze zajęć, odpowiadających przyjętym standardom jakości i efektywności pracy profilaktycznej /diagnoza i ewaluacja/, poświadczonych odpowiednimi kwalifikacjami realizatorów.

2)      Prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień według autorskich opracowań w szkołach i innych placówkach instytucjonalnych oraz w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi  w formie kompleksowych programów lub wyodrębnionych zajęć, w tym:

 1. zajęć opiekuńczo – wychowawczych, aktywizujących, ukierunkowanych na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, zmniejszających ryzyko kontaktu z substancjami psychoaktywnymi,
 2. grupowych zajęć profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dotyczących kształtowania i utrwalania  wyodrębnionych umiejętności psychologicznych, podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, radzenia sobie z presją grupową, rozwijania postaw i zachowań prozdrowotnych oraz dostarczających informacji koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju,

3)      Prowadzenie  świetlicy opiekuńczej z programem profilaktycznym na terenie gminy lub innych form pracy profilaktycznej dostosowanych do potrzeb wskazanych środowisk, zawierających formy pracy przewidziane przy wykonywaniu zadań określonych w punkcie 2.

4)      Realizacja programów profilaktycznych obejmujących inne niż populacja dzieci
i młodzieży środowiska, w tym szczególnie rodziców, a także nauczycieli
i wychowawców.

5)      Dofinansowanie szkoleń doskonalących lub kwalifikacyjnych dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych przy realizacji działań profilaktycznych.

6)      Dofinansowanie / w miarę posiadanych środków/ obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych prowadzonych w ramach wypoczynku feryjnego i wakacyjnego. Kryteria i formy kwalifikacji  określa OPU. W przypadku dzieci ze środowisk nie zdiagnozowanych – po zasięgnięciu opinii i w porozumieniu z MGOPS w Kozienicach i pedagogami szkolnymi.

7)      Organizacja i dofinansowanie innych form działań informacyjnych, edukacyjnych  i zapobiegawczych, w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji,  oraz otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych, odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia, integrujących społeczność lokalną, a w szczególności rodziny.

8)      Włączanie się w ponadregionalne profilaktyczne kampanie  edukacyjne uwzględniające problematykę uzależnień, zapobiegania agresji i przemocy.

9)      Współpraca z mediami w zakresie prezentacji zagadnień związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Zakres finansowania działań dotyczy:

a)      kosztów wynagrodzenia realizatorów programów, opiekunów zajęć /za wykonanie umów – zleceń/

b)      kosztów zakupu pomocy, materiałów i artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanymi kosztorysami i w miarę posiadanych środków ,

c)      doposażenia placówek, na terenie których realizowane są programy profilaktyczne w materiały i sprzęt wykorzystywany przy wdrażaniu przyjętych programów zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem i w miarę posiadanych środków

d)     dofinansowania lub całkowitego sfinansowania /w miarę posiadanych środków/ kosztów wypoczynku  letniego dzieci  zakwalifikowanych do udziału w różnych jego formach na podstawie pozytywnej opinii i uzasadnionych kosztów materiałowych wykorzystywanych przy organizacji wypoczynku. Organizatorzy wypoczynku zobowiązani są do przedstawienia całościowego kosztorysu lub preliminarza wydatków związanych z organizacją wypoczynku

e)      uzasadnionych kosztów organizacji otwartych, środowiskowych imprez mających charakter profilaktyczny,

f)       finansowania prezentacji problematyki uzależnień, profilaktyki przemocy i agresji w formie spektakli teatralnych, konkursów tematycznych itp.

g)      finansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń dla realizatorów programów profilaktycznych i osób zaangażowanych oraz kosztów ich prowadzenia

h)      finansowanie kosztów publikacji materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz organizacji i udziału w kampaniach edukacyjnych /lokalnych i ponadregionalnych.

Dział IV.

Wspomaganie  organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Cel:

 • Wspieranie i udzielanie pomocy  instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w realizacji zadań i programów dotyczących profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień oraz zapobiegania przemocy domowej.

Odbiorcy:

 • środowiska samopomocowe integrujące osoby uzależnione, ofiary przemocy i członków ich rodzin
 • instytucje samorządowe, publiczne z terenu gminy Kozienice angażujące się w działalność profilaktyczną i interwencyjną
 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) związki wyznaniowe, organizacje sportowe, instytucje kulturalno – oświatowe
 • osoby zaangażowane w działania profilaktyczne

Zadania:

1)      Wspomaganie organizacji i stowarzyszeń skupiających osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny przez dofinansowywanie   działań o charakterze integracyjnym, podtrzymującym proces terapii osób uzależnionych i współuzależnionych, rozwijających ich  aktywność w sferze profilaktyki, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie  postaw trzeźwościowych.

2)      Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno – integracyjnych na terenie gminy Kozienice.

3)      Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne   motywowanie do leczenia i oddziaływania podtrzymujące proces terapeutyczny.

4)  Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby posiadające wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki alkoholowej, zgodnie z wymaganiami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z Rekomendacjami PARPA reprezentują one środowiska działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Mogą być one bezpośrednio zaangażowane w  realizację zadań stanowiących elementy GPPiRPA, wykonując pracę na podstawie odrębnych umów.

Do  zadań GKRPA zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu
 2. Przeprowadzanie ekspertyz punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wydawanie postanowień dotyczących zgodności ich lokalizacji z odnośnymi uchwałami Rady Miejskiej Kozienice w związku z procedurą wydawania przez Burmistrza Gminy decyzji w sprawie  zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 3. Inicjowanie  w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 4. Finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje i doskonalących umiejętności dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy Domowej oraz pracowników OPU.
 5. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad organizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych i prowadzenia sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez policję i  GKRPA.

Dodatkowo przyjmuje się, że do zadań GKRPA należy:

 1. prowadzenie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych poprzez aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu  aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia oraz inicjowaniu działań zwiększających efektywność przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. współuczestnictwo z MGOPS w podejmowaniu procedur interwencyjnych w sprawach przemocy domowej oraz na rzecz dobra małoletnich dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc domowa, w ramach zespołu interdyscyplinarnego
 3. popularyzacja nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 4. opiniowanie  wniosków dotyczących przyjmowania do wykonania szczegółowych  zadań określonych w GPPiRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa posiedzenia i wykonuje swe czynności w oparciu o Regulamin Organizacyjny GKRPA.

Za udział w  posiedzeniach  Komisji bez względu na ich ilość przysługuje wynagrodzenie:
a) członkom Komisji w wysokości 300 zł brutto miesięcznie określanego odrębnymi przepisami.
b) wynagrodzenie naliczane i wypłacane jest do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego na podstawie
     listy obecności.
1. Organizowaniem działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się
     Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach w zakresie:
a) wypłacania wynagrodzeń członkom komisji;
b) współpracy w organizacji szkoleń członków Komisji

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2013 określa ogólne założenia organizacyjne i formy działania służące osiągnięciu powyższych celów. Przyjęcie szczegółowych programów profilaktycznych do realizacji w ramach GPPiRPA wymaga złożenia przez ich autorów i wykonawców odpowiednich projektów po uchwaleniu przez Radę Miejską Kozienic GPPiRPA. Wdrożenie programów wymaga każdorazowo pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozienicach.

 

 

                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

                                                      MARIUSZ PRAWDA

 

 

 

Aktualności
Zachowaj Trzeźwy Umysł
Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
« Sty    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Archiwa
Ważne telefony
Policja - 048 614 97 00
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień - 048 611 03 00
M-G Ośrodek Pomocy Społecznej - 048 614 67 62
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 048 611 02 25
Infolinia "Niebieska Linia" - 0 801 12 00 02
(pon-sob: 10.00 - 22.00; niedz i święta - 10.00-16.00) płatny pierwszy impuls