Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozienicach na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXIII/218/2016

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia 12 grudnia 2016 rok

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/218/2016

Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 12 grudnia 2016 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozienicach na rok 2017

Wprowadzenie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych z tą strefą życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie Gminy Kozienice. Niniejszy dokument stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych w latach ubiegłych. Wiążące akty prawne: • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), określająca priorytety zadań realizowanych poprzez program, traktująca je jako zadania własne gminy, • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwia realizację działań profilaktycznych i zaradczych na szczeblu gminnym. Ustawodawca wskazał zarówno zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwanego dalej programem, jak i środki finansowe na realizację tych zadań. Źródłem finansowania programu zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, darowizn i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych oraz dodatkowo w miarę potrzeb z innych środków.

CHARAKTERYSTYKA GMINY.

Gmina Kozienice położona jest w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim. W Gminie Kozienice zamieszkuje ogółem 30 062 mieszkańców.

DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Problemy alkoholowe są powszechnie postrzegane jako jedne z największych zagrożeń społecznych – obok problemu biedy, bezrobocia, problemu narkomanii, zaniedbania rodzin, przemocy w rodzinie i przestępczości. Ryzykowne spożywanie alkoholu – to picie nadmiernych ilości alkoholu nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie zmieniony. Picie szkodliwe – to taki wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowanie narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych. Skala problemów alkoholowych jest bardzo istotną miarą ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa. Jak wynika z wielu badań, problemy te są umieszczane w czołówce zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych naszych czasów.

DOSTĘPNOŚĆ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Spośród placówek handlowych i gastronomicznych na terenie Gminy 103 placówki/przedsiębiorcy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uchwałą nr XXX/369/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, z wyjątkiem piwa, z przeznaczeniem do spożycia wyznacza się: • poza miejscem sprzedaży – maksymalnie 80 punktów • w miejscu sprzedaży – maksymalnie 30 punktów Na terenie Gminy Kozienice ogółem jest 99 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Wydano 120 zezwoleń (w tym 10 jednorazowych) na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z zapisami art. 4. ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz.487 z późn. zm.), samorząd gminny jest zobowiązany do:

I. Prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (Art. 13. 1 i 15 ustawy) oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

II. Realizacja zadań, o których mowa w ust.1, jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji polityki społecznej, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Przepisy lokalne dotyczące wykonywania zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1) Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXX/369/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Kozienice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

2) Zarządzenie Burmistrza Gminy nr 234/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania i sposoby ich realizacji określone w GPPiRPA na 2017 rok dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych form pracy i wykonania w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych – jednostek samorządowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji i osób fizycznych. Realizatorem działań określonych w GPPiRPA jest Ośrodek Profilaktyki Uzależnień, działania te koordynuje Kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień. Finansową podstawę realizacji GPPiRPA stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizn i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych oraz dodatkowo w miarę potrzeb z innych środków. Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych świadczy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach, są to: – świadczenia informacyjno – konsultacyjne, – świadczenia diagnostyczne, – terapia rodzinna, – terapia uzależnień, – świadczenia indywidualne i grupowe, – psychologiczne, – prawne. Ponadto w OPU prowadzona jest pomoc w ramach grup samopomocowych AA i grupy rodzinnej Al-Anon. W regionie radomskim działają 3 jednostki lecznictwa odwykowego – są to: – Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w ramach NFZ, Kozienice, ul. Lubelska 69 A, – Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu i Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Radom, ul. Krychnowicka 1, – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień „AGNA” Radom ul. 1905 r. nr 21. Bardzo ważnym skutkiem nadużywania alkoholu jest pogorszenie się sytuacji ekonomicznej i społecznej rodziny. Nie bez znaczenia jest wpływ alkoholizmu członka rodziny na rozwój dzieci, które żyją w atmosferze ciągłego niepokoju, leku i napięcia. Z myślą o tych dzieciach utworzone zostały w Świerżach Górnych oraz Kozienicach Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa z programem profilaktycznym. Celem nadrzędnym tych placówek jest szeroko rozumiana profilaktyka.

PRZEMOC W RODZINIE

Zjawisko przemocy w sposób ścisły wiąże się z problemem alkoholowym występującym w rodzinach. Statystyki podają, że większość sprawców czynów kwalifikowanych przez Kodeks Karny jako fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad członkami rodziny działa pod wpływem alkoholu lub innych środków uzależniających. Przemoc w rodzinie jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem skierowanym przeciw członkowi rodziny, które narusza jego prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i szkody. Aktem prawnym nakładającym na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późni. zm.). Do zadań tych należy: 1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 3) opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. W Kozienicach przy OPU działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób doznających przemocy, osób i rodzin z problemem alkoholowym, osób i rodzin z problemem narkotykowym, specjalizujący się w bezpłatnej pomocy wszystkim osobom, które nie potrafią radzić sobie w sytuacji kryzysu, stresu, często związanych z doznawaną przemocą. Kompleksowo świadczone są w nim porady i doradztwo dla ofiar przemocy, udzielana jest pomoc interwencyjna i wsparcie dla dorosłych osób doznających przemocy i dzieci krzywdzonych, udzielane są porady prawne dla osób doznających przemocy domowej. OPU wydało broszurę, która skierowana jest do społeczności lokalnej. Informator zawiera wykaz lokalnych instytucji i organizacji, zajmujących się pomocą w sytuacjach kryzysowych, wraz z podstawowymi informacjami, takimi jak: charakter i zakres udzielanej pomocy, godziny otwarcia, dane adresowe i kontaktowe.

PROFILAKTYKA Szkoły i świetlice W szkołach na terenie gminy Kozienice realizowany jest program profilaktyczny prowadzony przez przeszkolonych nauczycieli i pedagogów. Działania profilaktyczne obejmują dzieci uczęszczające do szkół i świetlic. Organizowane są różnorodne formy pracy prewencyjnej z dziećmi i młodzieżą. W działaniach profilaktycznych stosuje się określone strategie działania: 1. przekazywanie pozytywnych, atrakcyjnych dla młodych ludzi wzorców, 2. motywowanie uczniów do podjęcia własnych postanowień i pracy nad sobą, uczenia się samokontroli, 3. kształcenie systemu wartości pozwalającej odkryć i nazywać wartości, które mają znaczenie w życiu, 4. przedstawienie realnych, bezpośrednich konsekwencji sięgania po środki psychoaktywne, 5. kształtowanie postaw asertywności, a w szczególności na nabywaniu umiejętności opierania się presji rówieśniczej, 6. ukazywanie ciekawych i atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego. 7. planowanie i organizowanie zajęć mających na celu podwyższenie samooceny i poszanowania tożsamości młodych ludzi, 8. praca z rodzicami nakierowana na dialog i rozmowę oraz nakreślania jasnych zasad i systemu wartości. Wszystkie placówki oświatowe działające na terenie gminy Kozienice realizują zadania prewencyjne dotyczące zapobiegania problemom społecznym w oparciu o szkolne programy profilaktyki, co wynika z Ustawy o systemie oświaty. Cele szkolnych programów profilaktyki koncentrują się na następujących zagadnieniach: a) eliminowanie lub redukowanie wśród uczniów zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, b) rozwijanie postaw prozdrowotnych, c) promowanie pozytywnych wzorów osobowościowych, d) prowadzenia doskonalenia nauczycieli i pedagogów związanego z wdrażaniem nowoczesnych metod działań profilaktycznych. Działania profilaktyczne prowadzone w szkołach, wymagają wsparcia merytorycznego i finansowego ze strony samorządu gminy (w ramach GPPiRPA), to w szczególności: • organizowanie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych, • organizowanie happeningów, kampanii, konkursów (plastycznych, teatralnych, sportowych) o charakterze profilaktycznym, • szkolenia dla nauczycieli, • pedagogizacja rodziców, • organizowanie otwartych imprez szkolnych i środowiskowych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, konkursów tematycznych, spektakli teatralnych, • tworzenie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych nowych miejsc sprzyjających rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu, • organizowanie kolonii profilaktycznych i obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Grupy samopomocowe Na terenie miasta i gminy działają trzy grupy samopomocowe funkcjonujące w oparciu o założenia wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Skupiają one środowisko osób prowadzących lub kontynuujących własny proces terapeutyczny. Odbywają się także spotkania członków rodzin zorganizowanych w ruchu Al. – Anon. Rzecznikami grup są osoby, które dzięki wsparciu samorządu ukończyły terapię profesjonalną, która stanowi przygotowanie do nieprofesjonalnego pomagania uzależnionym. 1. Grupa Anonimowych Alkoholików „Światło życia” spotyka się w budynku OPU w Kozienicach, ul. Radomska 36, w każdy wtorek o godz. 19:00, a w każdy piątek o godz. 17:00 / ostatni wtorek i piątek miesiąca mityngi otwarte/. 2. Grupa Anonimowych Alkoholików „Za darmo” spotyka się w budynku DPS w Kozienicach, ul. Lubelska 50, w każdą środę o godz. 19:00. 3. Grupa Anonimowych Alkoholików „U Rodziny” spotyka się w budynku przy Parafii Św. Rodziny w Kozienicach, ul. Głowaczowska, w każdą niedzielę o godz. 16.30. 4. Kluby Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Cisza” w Kozienicach, których działalność obejmuje: • organizację spotkań Anonimowych Alkoholików – 4 razy w tygodniu po ok. 2 godziny, • organizację spotkań grup osób współuzależnionych (partnerzy alkoholików) – 1 razy w tygodniu po ok. 2 godziny, • organizację spotkań integracyjnych rodzin z problemem alkoholowym, • prowadzenie weekendowej kawiarni klubowej w godz. 1700 – 2000 umożliwiającej spędzenie wolnego czasu bez alkoholu. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kozienice w roku 2017. Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 jest: – zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i zagrożeń społecznych w gminie Kozienice. Cele szczegółowe i zadania Do osiągnięcia celu głównego przewiduje się realizację zadań i celów szczegółowych, wyznaczonych przez art. 41 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań wynikających z potrzeb i możliwości ujawnionych w analizie problemów lokalnych. Dział I. Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu. Cele:  ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach terapeutycznych,  organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych  wspieranie rozwoju i funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnień, Odbiorcy: • osoby uzależnione i ich rodziny • środowiska trzeźwościowe • organizatorzy doradztwa i działań wspierających. Zadania: 1) Umożliwianie osobom z gminy Kozienice systematycznego udziału w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień. 2) Finansowanie udziału w szkoleniach przygotowujących pracowników do pracy profilaktycznej lub związanej z organizowaniem pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin. 3) Prowadzenie grupy edukacyjno-motywującej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. 4) Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet. 5) Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, Dział II. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Cele:  rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach poprzez współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie  prowadzenie poradnictwa i organizowanie pomocy interwencyjnej i wsparcia dla ofiar przemocy i ich rodzin Odbiorcy: • rodziny, w których występuje przemoc; ofiary i sprawcy • placówki i instytucje tworzące system interwencji i przeciwdziałania przemocy Zadania: 1) Prowadzenie doradztwa i organizowanie interwencji na rzecz ofiar przemocy w ramach działania punktów konsultacyjno – informacyjnych. 2) Prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 3) Organizowanie szkoleń dla przedstawicieli placówek i instytucji włączonych w system przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub dofinansowanie udziału w wybranych szkoleniach osobom angażującym się w pracę profilaktyczną i terapeutyczną na rzecz ofiar przemocy – po uzyskaniu pozytywnej opinii GKRPA. 4) Organizacja i udział w lokalnych i ponadregionalnych kampaniach na temat przeciwdziałania przemocy i agresji. 5) Organizowanie wsparcia i pomocy dla dzieci – ofiar przemocy – w ramach działań profilaktycznych i terapeutycznych określonych w Dziale III. Dział III. Organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych. Cele:  wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zapobiegających używaniu substancji psychoaktywnych /alkoholu i narkotyków/  wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną w organizowaniu różnorodnych form pracy zapobiegawczej i korygującej, opiekuńczo – wychowawczej, socjoterapeutycznej, edukacyjnej i aktywizującej w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w rodzinach oraz w grupach podwyższonego ryzyka  rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholizmu i narkomanii  rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w okresie ciąży – Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS)/ Alkoholowego Efektu Płodowego (FAE) . Odbiorcy: • społeczność lokalna • dzieci i młodzież • instytucje, organizacje i osoby fizyczne prowadzące działalność profilaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą • organizacje pozarządowe • grupy zawodowe angażujące się w bezpośrednią pracę prewencyjną i terapeutyczną, w szczególności odnoszącą się do populacji dzieci i młodzieży • rodzice i wychowawcy Zadania: 1) Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA, wykazanych w specjalistycznych materiałach źródłowych i publikacjach, posiadających określoną technologię pracy i scenariusze zajęć, odpowiadających przyjętym standardom jakości i efektywności pracy profilaktycznej /diagnoza i ewaluacja/, poświadczonych odpowiednimi kwalifikacjami realizatorów. 2) Prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień według autorskich opracowań w szkołach i innych placówkach instytucjonalnych oraz w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi w formie kompleksowych programów lub wyodrębnionych zajęć, w tym: a. zajęć opiekuńczo – wychowawczych, aktywizujących, ukierunkowanych na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, zmniejszających ryzyko kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, b. grupowych zajęć profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dotyczących kształtowania i utrwalania wyodrębnionych umiejętności psychologicznych, podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, radzenia sobie z presją grupową, rozwijania postaw i zachowań prozdrowotnych oraz dostarczających informacji koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju, 3) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem profilaktycznym na terenie gminy lub innych form pracy profilaktycznej dostosowanych do potrzeb wskazanych środowisk, zawierających formy pracy przewidziane przy wykonywaniu zadań określonych w punkcie 2. 4) Realizacja programów profilaktycznych obejmujących inne niż populacja dzieci i młodzieży środowiska, w tym szczególnie rodziców, a także nauczycieli i wychowawców. 5) Dofinansowanie szkoleń doskonalących lub kwalifikacyjnych dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych przy realizacji działań profilaktycznych. 6) Dofinansowanie /w miarę posiadanych środków/ obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych prowadzonych w ramach wypoczynku feryjnego i wakacyjnego. Kryteria i formy kwalifikacji określa OPU. W przypadku dzieci ze środowisk nie zdiagnozowanych – po zasięgnięciu opinii i w porozumieniu z MGOPS w Kozienicach i pedagogami szkolnymi. 7) Organizacja i dofinansowanie innych form działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych, w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji, oraz otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych, odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia, integrujących społeczność lokalną, a w szczególności rodziny. 8) Włączanie się w ponadregionalne profilaktyczne kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę uzależnień, zapobiegania agresji i przemocy. 9) Współpraca z mediami w zakresie prezentacji zagadnień związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zakres finansowania działań dotyczy: a) kosztów wynagrodzenia realizatorów programów, opiekunów zajęć /za wykonanie umów – zleceń/, b) kosztów zakupu pomocy, materiałów i artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanymi kosztorysami i w miarę posiadanych środków, c) dofinansowania lub doposażenia placówek wsparcia dziennego, na terenie których realizowane są programy profilaktyczne w materiały i sprzęt wykorzystywany przy wdrażaniu przyjętych programów zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem i w miarę posiadanych środków, d) dofinansowania lub całkowitego sfinansowania /w miarę posiadanych środków/ kosztów wypoczynku letniego dzieci zakwalifikowanych do udziału w różnych jego formach na podstawie pozytywnej opinii i uzasadnionych kosztów materiałowych wykorzystywanych przy organizacji wypoczynku. Organizatorzy wypoczynku zobowiązani są do przedstawienia całościowego kosztorysu lub preliminarza wydatków związanych z organizacją wypoczynku, e) uzasadnionych kosztów organizacji otwartych, środowiskowych imprez i konkursów mających charakter profilaktyczny, f) finansowania prezentacji problematyki uzależnień, profilaktyki przemocy i agresji w formie spektakli teatralnych, konkursów tematycznych itp., g) finansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń dla realizatorów programów profilaktycznych i osób zaangażowanych oraz kosztów ich prowadzenia, h) finansowanie kosztów publikacji materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz organizacji i udziału w kampaniach edukacyjnych /lokalnych i ponadregionalnych. Dział IV. Wspomaganie organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Cel:  Wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w realizacji zadań i programów dotyczących profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień oraz zapobiegania przemocy domowej. Odbiorcy: • środowiska samopomocowe integrujące osoby uzależnione, ofiary przemocy i członków ich rodzin, • instytucje samorządowe, publiczne z terenu gminy Kozienice angażujące się w działalność profilaktyczną i interwencyjną, • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) związki wyznaniowe, organizacje sportowe, instytucje kulturalno – oświatowe, • osoby zaangażowane w działania profilaktyczne Zadania: 1) Wspomaganie organizacji i stowarzyszeń skupiających osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny przez dofinansowywanie działań o charakterze integracyjnym, podtrzymującym proces terapii osób uzależnionych i współuzależnionych, rozwijających ich aktywność w sferze profilaktyki, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych. 2) Udostępnienie lokalu, zwolnienie z opłat eksploatacyjnych dla grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików i Al.-Anon. 3) Pomoc w zorganizowaniu i dofinansowanie miejsc do spotkań integracyjnych z innymi grupami społecznymi. 4) Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno – integracyjnych na terenie gminy Kozienice. 5) Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do leczenia i oddziaływania podtrzymujące proces terapeutyczny. 6) Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozienicach została powołana Zarządzeniem Nr 234/2012 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 listopada 2012 r. Wszyscy członkowie komisji posiadają odpowiednie przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z art. 4¹ pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje do pracy w zespołach problemowych. GKRPA w Kozienicach inicjuje, koordynuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy Kozienice. Zgodnie z Rekomendacjami PARPA reprezentują one środowiska działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Mogą być one bezpośrednio zaangażowane w realizację zadań stanowiących elementy GPPiRPA, wykonując pracę na podstawie odrębnych umów. Do zadań GKRPA zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy: A. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, B. Przeprowadzanie ekspertyz punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wydawanie postanowień dotyczących zgodności ich lokalizacji z odnośnymi uchwałami Rady Miejskiej Kozienice w związku z procedurą wydawania przez Burmistrza Gminy decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. C. Inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. D. Finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje i doskonalących umiejętności dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy Domowej oraz pracowników OPU. E. Opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach. F. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad organizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych i prowadzenia sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez policję i GKRPA. Dodatkowo przyjmuje się, że do zadań GKRPA należy: a. prowadzenie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych poprzez aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia oraz inicjowaniu działań zwiększających efektywność przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, b. współuczestnictwo z MGOPS w podejmowaniu procedur interwencyjnych w sprawach przemocy w rodzinie oraz na rzecz dobra małoletnich dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc domowa, w ramach zespołu interdyscyplinarnego, c. Współpracuje z instytucjami pomocniczymi i stowarzyszeniami w rozbudowie lokalnego systemu zwiększania skuteczności powstrzymywania przemocy w rodzinie i pomagania osobom uwikłanym w przemoc, d. popularyzacja nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, e. opiniowanie wniosków dotyczących przyjmowania do wykonania szczegółowych zadań określonych w GPPiRPA.

W Kozienicach w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają dwa zespoły:

1. Zespół ds. lecznictwa odwykowego:

a) rozpatruje zasadność wniosków o nałożeniu obowiązku leczenia na osoby nadużywające alkoholu,

b) motywuje do podjęcia leczenia,

c) w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy kieruje do biegłych sądowych w sprawie wydania opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu oraz do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego,

d) podejmuje czynności interwencyjne przeciwdziałające przemocy w rodzinie przez osobę mającą problem alkoholowy.

Tabela nr 1. Przedstawia ilość podjętych działań w tym zakresie w latach 2015 – 2016. wniosek 2015 do 30.11.2016 Wezwani na rozmowę motywującą do podjęcia leczenia 78 61 Skierowani na badania do biegłych sądowych i wydania opinii odnośnie uzależnienia od alkoholu 10 15 Sprawy przekazane do sądu 8 9 Źródło: opracowanie własne

2. Zespół ds. kontroli. Kontrolujący przeprowadza kontrolę wspólnie z policją (w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w placówkach handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działa na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Gminy Kozienice.

Zadania zespołu kontrolującego GKRPA obejmują nadzór i kontrolę w sprawie:

a) egzekwowania zakazów reklamy sprzedaży w określonych miejscach,

b) egzekwowania zakazu sprzedaży na kredyt i pod zastaw,

c) przestrzegania obowiązku informowania o szkodliwości alkoholu, alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, f) współpraca z policją w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, g) prowadzenie dokumentacji podejmowanych czynności. Tabela nr 2. Przedstawia ilość podjętych działań w tym zakresie w latach 2015 – 2016. 2015 do 30.11. 2016 Ilość przeprowadzonych kontroli 46 42 Źródło: opracowanie własne Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa posiedzenia i wykonuje swe czynności w oparciu o Regulamin Organizacyjny GKRPA. Za udział w posiedzeniach Komisji bez względu na ich ilość przysługuje wynagrodzenie: a) członkom Komisji w wysokości 300 zł brutto miesięcznie określanego odrębnymi przepisami. b) wynagrodzenie naliczane i wypłacane jest do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego na podstawie listy obecności. Organizowaniem działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach w zakresie: a) wypłacania wynagrodzeń członkom komisji; b) współpracy w organizacji szkoleń dla członków Komisji. Gminny Program Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 określa ogólne założenia organizacyjne i formy działania służące osiągnięciu powyższych celów. Przyjęcie szczegółowych programów profilaktycznych do realizacji w ramach GPPiRPA wymaga złożenia przez ich autorów i wykonawców odpowiednich projektów po uchwaleniu przez Radę Miejską Kozienic GPPiRPA. Wdrożenie programów wymaga każdorazowo pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozienicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

MARIUSZ PRAWDA

Umieszczone w Aktualności, Gminna Komisja ( GKRPA )
Aktualności
Zachowaj Trzeźwy Umysł
Maj 2020
P W Ś C P S N
« Sty    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwa
Ważne telefony
Policja - 048 614 97 00
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień - 048 611 03 00
M-G Ośrodek Pomocy Społecznej - 048 614 67 62
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 048 611 02 25
Infolinia "Niebieska Linia" - 0 801 12 00 02
(pon-sob: 10.00 - 22.00; niedz i święta - 10.00-16.00) płatny pierwszy impuls